VEDTÆGTER

§1 Navn og Hjemsted
Klubben hedder Odder Svømmeklub. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er at skabe de bedst mulige forhold, således medlemmer i alle aldre kan begå sig i vandet på alle niveauer:
-         Gennem leg og undervisning at lære medlemmer at svømme.
-         Gennem forskellige typer motion i vand at sikre gode tilbud til medlemmer.
-         Gennem træning og konkurrence at optimere medlemmers individuelle præstation.

Klubben bygger på frivillige, forpligtende fællesskaber båret af det enkeltes medlems lyst, glæde og engagement.

§3 Medlemsskab af organisationer
Afdelingen kan indmeldes i de nødvendige organisationer til opfyldelse af § 2; DIF, DSU og som medlem underlægges disses love og bestemmelser.

§4 Optagelse og udmeldelse
Som medlem kan optages enhver, børn som voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Der skal være mindst 5 betalende medlemmer.

Stk. 2. For medlemmer under 18 år kræves forældres/værges samtykke.

Stk. 3 Indmeldelsen skal ske via hjemmesiden www.oddersvoem.dk.Ved betaling af kontingent via hjemmesiden anses indmeldelsen for opfyldt.

Stk. 4 Som passive medlemmer (støttemedlemmer) kan optages enhver.

Stk. 5 Som æresmedlemmer kan optages enhver person, der på særlig måde har gavnet klubben. Motiverede forslag indsendes til bestyrelsen, der fremlægger det på først kommende generalforsamling, hvor der kræves 2/3 flertal af fremmødte for vedtagelse.
Æresmedlemmet får status heraf på sin profil på hjemmesiden og betaler således ikke kontingent for tilmeldte hold.
Stk. 6 Personer der er i karantæne eller er slettet som medlem i andre foreninger i Odder kommune, kan ikke optages som medlemmer før forholdet til anden afdeling er bragt i orden.
Stk. 7 Bestyrelsen afgør i det daglige spørgsmål vedrørende optagelse, men et eventuelt afslag kan indbringes på førstkommende generalforsamling.
Stk. 8 Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse pr. mail til klubbens medlemsregistrator på kontakt@oddersvoem.dk. Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse. Kontingent tilbagebetales kun den første løbende måned, fra hver sæsonopstart

§5 Karantæne og eksklusion
Ethvert medlem, der direkte eller indirekte skader klubbens interesser, enten ved personlig optræden eller handling, kan idømmes karantæne eller eksklusion.
Stk. 2 Karantænens varighed kan højest være et halvt år, og afgøres suverænt af bestyrelsen ved simpelt flertal.

§6 Kontingent
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og skal være af en størrelse, så klubben kan drives økonomisk forsvarligt.

§7 Hæftelse
Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtigelser, for hvilke klubben alene hæfter med dens respektive formue. Hæftelse dog i henhold til Dansk Rets almindelige regler.
Stk. 2 Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for klubben ud over kontingentforpligtigelsen.
Stk. 3 Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§8 Generalforsamling
Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel på hjemmesiden www.oddersvoem.dk og opslag i svømmehallen.
Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 3 Stemmeret har alle fremmødte aktive medlemmer og trænere, der er fyldt 18 år.
Stk. 4 Forældre til medlemmer under 18 år har én stemme uanset aktivt børneantal.
Stk. 5 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, jf. § 14 for ændring af vedtægter.
Stk. 6 Afstemningen skal ske skriftligt, hvis bare ét medlem ønsker det.
Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 8 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§9 Dagsorden

Du kan læse referat fra seneste generalforsamling HER.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes i løbet af en måned, hvis 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom, vedlagt oplysninger om emnet, der ønsket behandlet.
Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling skal varsles som for ordinær generalforsamling foreskrevet.


§11 Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, og mindst 5 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.
Stk. 2 Bestyrelsen sammensættes som følger: Formand - næstformand - kasserer - sekretær - udvalgsformand og x antal medlemmer uden portefølje.
Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år.
Stk. 4 Valgbar er ethver, der er fyldt 18 år, dog jf. stk. 5.
Stk. 5 Følgende personer kan ikke være medlem af klubbens bestyrelse:
- personer, der i forvejen er medlem af bestyrelser i fonde/selskaber/foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. eller kontrollerer udlejning af lokaler mm. til klubben.
- advokater, revisorer og lign. rådgivere for ansatte i fonde/selskaber/foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. eller kontrollerer udlejning af lokaler mm. til klubben.
- ovennævnte omfatter ikke fonde/selskaber/foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.
Stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Stk. 7 Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån.

§12 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2 Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er mødt, og formanden eller næstformanden er tilstede.
Stk. 4 I tilfælde af en stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Stk. 5 Der føres protokol over vedtagne beslutninger, og protokollen underskrives af bestyrelsen senest
ved næste møde.

§13 Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Ønsker til budget skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1/8. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 2 Generalforsamlingen vælger to revisorer, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisorerne afgår på skift hvert andet år. Genvalg er muligt.
Stk. 3 Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.
Stk. 4 Klubbens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt muligt være rentebærende.
Stk. 5 Driftsregnskab og balance forsynet med revisorernes påtegnelse godkendes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 6 Klubben må ikke drives i kommercielt øjemed. 


§14 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for ændringen.

§15 Afdelingens opløsning
Afdelingen kan ikke opløses så længe 5 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen. Såfremt afdelingen ikke har 5 stemmeberettigede medlemmer skal den opløses.
Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens formue til Idrætsrådets almennyttige formål.

§16 Ekstraordinære foranstaltninger
I tilfælde af at disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er den til enhver tid siddende bestyrelse bemyndiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener afdelingens interesser i den pågældende situation.
Stk. 2 Hvis bestyrelsen træffer de i stk. 1 omtalte foranstaltninger skal disse forelægges generalforsamlingen på den først kommende generalforsamling.

§17 Ikrafttræden
Disse vedtægter ikrafttræder ved deres vedtagelse, og erstatter de den 21/7 1981 af generalforsamlingen vedtagne vedtægter.
Godkendt på den ordinære generalforsamling den 12/5 1987 og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 16/6 1987.
Godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/5 2001 og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 30/5 2001, vedrørende vedtægtsændringen af § 13 fastsættes regnskabsåret dog således at for året 2001 er regnskabsåret 1/4 til 31/12.
Godkendt på den ordinære generalforsamling den 11.04.2011 og godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 05.05.2011, vedrørende justeringer hvor vandpolo træder ud af klubben som aktivitet, og justeringer, hvor medlemsregistreringssystemet kører via hjemmesiden www.oddersvoem.dk/. Samt ændring af indkaldelse til generalforsamling via hjemmesiden og vedtægtsændringer kan ske ved 2/3 for på generalforsamlingen uanset antal fremmødte medlemmer.
Godkendt på den ordinære generalforsamling den 29. april 2013 vedrørende vedtægtsændringen af § 4.
Godkendt på den ordinære generalforsamling den 1. april 2013 vedrørende vedtæ
gtsændringen af §1, §4 stk. 6 og 8, §8 stk. 3, §11 stk. 2, 3 og 4, §13 og §15 stk. 2

Vores sponsorer